een dek is geen dak!

In opdracht van het ministerie van BZK en de federatie welstand heeft Jasper de Haan | ARCHITECTEN een handreiking voor gemeenten en opstellers van welstandsnota's geschreven.
 

Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State op 16 april 2014  waardoor alle woonboten en andere drijvende objecten, die bedoeld zijn om “ter plaatse gebruikt te worden en op enigerlei wijze met de grond verbonden zijn,” opeens een bouwwerk waren. Hierdoor was ook de woningwet van toepassing op drijvende bouwwerken en daardoor ook het bouwbesluit, het bestemmingsplan en nog veel meer. Zo moet er nu, om een woonboot ergens neer te mogen leggen, een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Tevens wordt het mogelijk om ook voor drijvende bouwwerken te verlangen dat ze aan redelijke eisen van welstand voldoen. Om drijvende bouwwerken te toetsen aan redelijke eisen van welstand is het wel noodzakelijk, net als op het land, om welstandscriteria te formuleren in een welstandsnota, waaraan zo’n drijvend bouwwerk dan moet voldoen. Deze handreiking, die in opdracht van het ministerie van BZK is geschreven, is bedoeld om opstellers van welstandnota’s die betrekking hebben op drijvende bouwwerken te helpen bij het formuleren van welstandscriteria. Om op die manier de ruimtelijke kwaliteit op en rond het water te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. En dat is belangrijk. Want die drijvende bouwweken liggen vaak in water dat wordt omringt door niet drijvende bouwwerken waarvoor al tijden welstandsregels gelden. Het zou dan ook vreemd zijn en rechtsongelijkheid tot gevolg hebben als er allerlei welstandseisen gesteld worden aan een huis aan de kade, maar niet voor het drie meter verderop in de gracht dobberende bouwwerk. Vaak liggen die drijvende bouwwerken midden in de openbare ruimte en hebben ze een enorme invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Het zijn alzijdige drijvende objecten waar je meestal ook op kan kijken. Als je ruimtelijke kwaliteitseisen op het land stelt is het verstandig om dat ook op het water te doen, dat kan overigens in dezelfde welstandsnota onder bijvoorbeeld een apart hoofdstuk. Vandaar deze handreiking.

Een pdf van de handreiking is hier gratis te downloaden:
 
1 september 2015